• Individuální psychoterapie je formou komplexní, vědomé a plánované spolupráce na psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních problémech či stavech utrpení pomocí psychoterapeutických vědeckých metod, a to interakcí mezi klientem a psychoterapeutem s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví klienta (definice dle EAP).
 • Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním. Služby poskytuji v rámci volné živnosti, neposkytuji psychologické poradenství ani diagnostiku.
 • Neposkytuji zdravotnické služby.

Průběh spolupráce

 • Před začátkem spolupráce se objednáte a domluvíme si termín první konzultace. Na toto první setkání se nemusíte nijak připravovat. Jde především o vzájemné ujasnění si cílů spolupráce. Výsledkem prvního setkání je dohoda na vzájemné spolupráci nebo doporučení jiných služeb.
 • Samotná spolupráce s klientem pak probíhá formou individuálních konzultací v délce 50 min. Nejčastěji zvolená intenzita je jednou za týden, nebo za čtrnáct dní. Rozestupy mezi konzultacemi delší než čtrnáct dní negativně ovlivňují terapeutický proces, proto jsou voleny jen výjimečně. 
 • V průběhu prvních přibližně pěti setkání se dohodneme na podrobnějších cílech další spolupráce. Gestalt terapie nebývá jednorázová záležitost, prvních změn se dosahuje postupně. 
 • Klient může kdykoliv naší spolupráci ukončit a to zcela bez udání důvodu.
 • Při své práci vycházím z etického kodexu zachyceném v Prohlášení etických zásad Evropské psychoterapeutické asociace. Jednou z hlavních povinností je respektování důvěrnosti informací získaných od klientů v průběhu terapeutické práce a zodpovědnost za bezpečný průběh spolupráce s klientem. 
 • Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která zajišťuje můj profesionální přístup a kvalitu práce. 

Témata spolupráce

 • Osobní psychické problémy: porozumění vlastnímu prožívání, zvládání úzkostí, hledání sebedůvěry, osobní existenciální otázky, práce s vlastní impulzivitou.
 • Životní situace: témata související s věkem, rodinnou situací, řešení obtížných situací v životě, zvládání životních krizí.
 • Nesnáze ve vztazích: problémy v navazování vztahů, nejistota v kontaktu s druhými, komunikace s druhými, konflikty ve vztazích, paralelní vztahy, rozchody.
 • Témata z pracovní nebo studijní oblasti: zvládání zátěže, práce se stresem, rozvíjení vlastních schopností, práce s motivací a kreativitou.
 • Závislosti: orientace ve vlastní životní situaci, hledání motivace, předléčebné poradenství, doprovázení při léčbě, doléčování, práce s blízkými závislé osoby.
 • Témata týkající se genderové identity a sexuální orientace: hledání podpory, coming out, vztahová problematika, queer friendly prostor.

Přečtete si také, jak probíhá párová a skupinová terapie.