• Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. 
  • Absolvoval jsem komplexní vzdělání v Gestalt terapii (2013-2019 IVGT, o.p.s., Praha), akreditované Českou lékařskou společností a Evropskou společností pro Gestalt terapii.
  • Jsem členem České asociace pro psychoterapii, z.s.
  • Svou práci aktuálně superviduji u PhDr. Jana Šikla a PhDr. Martina Járy.
Od roku 2009 se věnuji individuální poradenské práci s klienty. Pracoval jsem v sociálních službách s problematikou poruch autistického spektra, s lidmi závislými na návykových látkách, patologickými hráči a s řadou dalších cílových skupin. Absolvoval jsem kurzy zaměřené na poradenské dovednosti. Mimo jiné jsem prošel vzděláváním v krizové intervenci, výcvikem v motivačních rozhovorech a kurzem terapie partnerského vztahu. 
Aktuálně mimo soukromou praxi pracuji v rámci týmu adiktologické ambulance Laxus z.ú.
Společně s kolegy poskytujeme další služby z oblasti skupinové psychoterapie pod hlavičkou Gestalt group (www.gestaltgroup.cz)
Od roku 2016 poskytuji své služby jako volnou živnost na základě živnostenského oprávnění (IČ: 04689704).